Obchodné podmienky

Priebeh nákupu

1) Kupujúci naplní košík tovarom, o ktorý má záujem. 
2) Odoslaním objednávky sa táto stáva preňho záväznou. O prijatí objednávky do systému ab-obchod dostane kupujúci e-mail s označením stavu objednávky "evidovaná". Ako príloha v e-maile sa nachádza zálohová faktúra, v ktorej je uvedený objednaný tovar, jeho cena a bankový účet predávajúceho. 
3) Predávajúci po preverení dostupnosti tovaru a termínu dodania potvrdí objednávku. V tejto chvíli vzniká záväzný kúpno-predajný vzťah. Kupujúci dostane potvrdzujúci e-mail s označením stavu objednávky "potvrdená". 
4) Ďalší priebeh závisí od spôsobu dopravy a platby, ktorý si kupujúci vybral. V prípade osobného odberu a platby v hotovosti bude k prevzatiu tovaru kupujúci vyzvaný e-mailom alebo telefonicky. Pri platbe bankovým prevodom tovar doručíme zvyčajne do 5 pracovných dní od pripísania platby na účet a od potvrdenia objednávky. V prípade platby na dobierku bude tovar doručený taktiež zvyčajne do 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky. Kupujúci uhradí tovar pri jeho preberaní. Ak neprevezme tovar osobne, bude informovaný e-mailom s označením stavu objednávky "vybavená".

Platobné podmienky

Vy sami si zvolíte spôsob platby:

  • Platba v hotovosti pri osobnom odbere tovaru v Prievidzi.
  • Dobierka - za tovar zaplatíte pri prevzatí zásielky (doprava kuriérom).
  • Platba na náš účet - bankovým prevodom (doprava kuriérom).

Vlastníctvo tovaru

Tovar je až do vyplatenia celej kúpnej ceny kupujúcim vo vlastníctve Tesco copiers s.r.o.

Storno objednávky

Kupujúci má právo písomne (e-mailom) stornovať objednávku pred jej záväzným potvrdením bez udania dôvodu. Po jej záväznom prijatí len v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V opačnom prípade si predávajúci vyhradzuje právo odpočítať si preukázané náklady spojené s jej vybavovaním.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník zaplatil kúpnu cenu a nevyberie si náhradný tovar, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 14-tich dní.

Ak zákazník zálohovú faktúru nezaplatí do 7 dní od objednania tovaru, spoločnosť môže považovať objednávku za zrušenú zákazníkom.

Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14-ich dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci je povinný pri odstúpení od zmluvy dodržať nasledovné podmienky: 
- kontaktovať predávajúceho písomne (e-mailom) s uvedením žiadosti o odstúpenie od zmluvy 
- zaslať na vlastné náklady tovar späť na adresu predávajúceho v primeranom obale, pričom tovar nesmie byť poškodený, musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, návodu, záručného listu a pod.) a s priloženým dokladom o kúpe 
- zaslaný tovar musí byť poistený, v opačnom prípade kupujúci znáša prípadnú škodu vzniknutú jeho odcudzením alebo poškodením

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu za tovar do 14-tich dní.

Dodacie podmienky

Dodávky objednaného tovaru sú realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky mailom (čiže mailom, v ktorom je označený stav objednávky ako "potvrdená"). Vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, o čom bude kupujúci informovaný. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na miesto odberu, ktoré si kupujúci uviedol v objednávke. Dopravu na miesto určenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, pri strojoch a zariadeniach aj návod na použitie a záručný list.

Kupujúci je povinný si tovar vizuálne skontrolovať pri preberaní tovaru a reklamovať zjavné vady pri prevzatí. Má nárok tovar neprebrať aj vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar nekompletný. Poškodenia obalu zistené pri prevzatí a porušenosť obalu je zákazník povinný zapísať do odovzdávacieho dokumentu doručovateľa a bez zbytočného odkladu informovať o tejto skutočnosti predávajúceho.

V prípade doručovania rozmernejšieho a ťažšieho tovaru dopravnou službou nie je kuriér povinný riešiť donášku priamo do bytu. Z tohto dôvodu kupujúci musí počítať so zabezpečením tejto služby svojpomocne. Reklamácie na nevykonanú vynášku tovaru dopravnou službou predávajúci nebude akceptovať.

Reklamácie

Reklamácia vád tovaru zistených počas záručnej doby sa riadi reklamačným poriadkom, ktorý sa nachádza na našich webových stránkach.

Alternatívny spôsob riešenia spotrebiteľských sporov
 
a. Vážený spotrebiteľ, ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám  zašlite na našu emailovú adresu: obchod@abobchod.sk.
 
b. Ak  Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu,  prípadne nebudete spokojný s naším riešením, potom na základe novelizovaného zákona  č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
 
c. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v sekcii Ochrana spotrebiteľa a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 
d. Aktuálny zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov nájdete na stránke: https://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia- spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. 
 
e. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.
 
f. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:
 
- ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur
- ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
 
g. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov Riešenie sporov online (RSO), ktorá je dostupná na stránke:
 
Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
 
h. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.
 

Záručný a pozáručný servis

Záručný a pozáručný servis je realizovaný prostredníctvom siete autorizovaných servisov, ktoré sú zvyčajne uvedené na záručnom liste. Predávajúci sa zaväzuje poskytovať informácie o servisných strediskách kupujúcemu na základe jeho požiadavky.

Inštalácia

Inštaláciu zložitejších prístrojov vykonáva predávajúci prostredníctvom svojich zamestnancov alebo siete partnerských firiem za úhradu na základe dohody s kupujúcim.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.2.2016 a sú v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.