Reklamačný poriadok

1.Úvod

Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti spoločnosti TESCO copiers, s.r.o. a jej zákazníkov v oblasti reklamácií tovaru, vychádzajúc pritom z Občianskeho zákonníka (§612-627), Obchodného zákonníka (§411-441), Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o elektronickom obchode.

2. Záručná doba

TESCO copiers, s.r.o. zodpovedá za predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a počas záručnej doby, ktorá je uvedená v záručnom liste priloženom k predávanému tovaru. Záručná doba je uvedená v záručnom liste, priloženom k predávanému tovaru, a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, že k objednanému tovaru neobdržíte potvrdený záručný list, daňový doklad (faktúra) slúži ako doklad na uplatnenie prípadnej reklamácie v záručnej dobe. Záručnú dobu na tovar poskytuje predajca v zmysle platného Občianskeho a Obchodného zákonníka.

3. Všeobecné reklamačné podmienky

Pri predkladaní tovaru na záručnú opravu musia byť splnené nasledovné podmienky zo strany reklamujúceho:

a) je predložený originálny záručný list a kópia daňového dokladu o zaplatení (faktúra)

b) pri reklamácii je nevyhnutné doručiť tovar v primeranom obale, je potrebné priložiť list s aktuálnym dátumom, v ktorom zákazník uvedie nedostatky a vady na tovare

c) tovar spĺňa všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby, atď.)

d) reklamácia sa nevzťahuje na: prirodzené starnutie výrobku, poškodenie neodbornou manipuláciou alebo mimoriadnou záťažou, výrobok použivaný v rozpore s návodom na používanie, ak nebol používaný doporučený spotrebný materiál.

4. Náhrada za neoprávnenú reklamáciu

Pokiaľ pri oprave bude zistená skutočnosť, že závada výrobku vznikla spôsobom vylúčeným zo záručných opráv alebo sa závada na výrobku neprejaví, budú odberateľovi faktúrované náklady spojené s odstránením vady reklamovaného tovaru a reklamovaný tovar bude vrátený na náklady odberateľa.

5. Povinnosti servisu voči reklamujúcemu

a) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci (reklamujúci) právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie.

b) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

c) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy). 

d) Ak sa na výrobku opätovne vyskytla tá istá vada po oprave, alebo väčší počet vád súčasne, má zákazník počas záručnej doby tiež právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí. Opätovný výskyt vád po oprave znamená stav, keď sa rovnaká vada vyskytne po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách (v záujme urýchleného vybavenia reklamácie odporúčame, aby kupujúci mal písomné potvrdenie zo servisu o treťom výskyte tej istej vady). Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

e) Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru. 

f) V prípade, že sa pri uplatnení reklamácie postupuje podľa Občianskeho zákonníka (fyzické osoby) ak servisné stredisko reklamovaný tovar v záručnej dobe neopraví do 30 dní, výrobok sa považuje za neopraviteľný a postupuje sa podľa §18 ods.4 Zákona o ochrane spotrebiteľa.

6. Miesto reklamácie

Reklamácia sa vybavuje na adrese: Tesco copiers s.r.o., 972 02 Opatovce nad Nitrou č.367. Tel.: 046/5430715, mail: obchod@abobchod.sk.

7. Orgán dohľadu

Ústredný inšpektorát 
Slovenskej obchodnej inšpekcie 
poštový priečinok 29 
Prievozská 32 
827 99 Bratislava 215